Vedtægter

Kapitel 1: NAVN OG HJEMSTED 

§1. Foreningens navn er Mono. 

§2. Foreningens hjemsted er Aarhus. 

§3. Foreningen er stiftet den 19. december 2000. Der er ikke tillagt stifterne særlige rettigheder eller fordele.  

Kapitel 2: FORMÅL 

§4. Foreningens formål er at fremme den rytmiske musiks udfoldelsesmuligheder og aktiviteter i Aarhus og Region Midt til gavn for kulturmiljøet specielt musikmiljøet i Aarhus. Foreningens primære formål er at formidle egnede øvelokaler for musikere. Foreningens formål er endvidere at varetage medlemmernes interesser, navnlig overfor kommunale og regionale myndigheder. Medlemmernes interesse skal ligeledes varetages i paraplyorganisationen ORA - Organisationen af Rytmiske Amatør Musikere eller anden lignende organisation.

Foreningen drives ved hjælp af medlemsbetalinger og offentlige tilskud.   

Kapitel 3: MEDLEMSFORHOLD 

§5. Som medlem kan optages enhver, der udøver rytmisk musik. Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens kontor. Musikforeningen optager passive medlemmer. Ved dette forstås medlemmer, der ikke øver i foreningens lokaler, men deltager aktivt i foreningens virke.  Udmeldelse sker skriftligt til foreningens kontor. Medlemskab bortfalder ved undladelse af betaling for øvelokalet. Dette kan ske tre måneder efter udsendelse af opkrævning. Alle andre former for eksklusion af foreningen, kan kun ske ved en bestyrelsesbeslutning.  

Kapitel 4: GENERALFORSAMLINGEN

§6. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og afholdes en gang årligt i april måned. Indkaldelse sker med tre ugers varsel via e-mail af foreningens ansatte til alle medlemmer, samt på foreningens hoveddør og opslagstavle. Indkaldelsen skal være med angivelse af dagsorden.

Kun medlemmer af foreningen har stemmeret. Gæster samt passive medlemmer har med generalforsamlingens tilladelse taleret. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag indkommet senere kan af generalforsamlingen optages til behandling. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte, dog kræver ændringer af vedtægterne 2/3 majoritet blandt de fremmødte. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  

§7. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis mindst 10% af medlemmerne, eller bestyrelsen kræver det. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 5 uger efter eventuel skriftlig begærings fremsættelse. I øvrigt afholdes denne efter samme retningslinjer som ved ordinær generalforsamling.

§8. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal altid indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Formandens beretning. 

3. Regnskabet forelægges til godkendelse. 

4. Indkomne forslag. Såfremt der på generalforsamlingen ønskes vedtægtsændringer, skal evt. ændringsforslag medsendes dagsordenen. 

5. Valg af formand. 

6 .Valg af yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter. 

7. Valg af to kritiske revisorer. Revisorerne kan ikke samtidig være medlem af bestyrelsen.

8. Eventuelt.  

Kapitel 5: BESTYRELSEN 

§9. stk. 1. Bestyrelsen, der vælges på generalforsamlingen består af 1 formand og 4 bestyrelsesmedlemmer. Af hensyn til kontinuiteten i bestyrelsesarbejdet er valgperioden to år for de øvrige bestyrelsesmedlemmer, således at to af de fire menige bestyrelsesmedlemmer hvert år er på valg. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. 

stk. 2. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde i et til foreningens aktivitetsniveau passende omfang, dog mindst to gange årligt, 

stk. 3. Beslutninger og afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. For at bestyrelsen er beslutningsdygtig, skal mindst 3 af de valgte bestyrelsesmedlemmer være til stede. Der kan mødes og stemmes ved fuldmagt, dog kan hver af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer kun udover egen stemme, stemme for en fuldmagt. 

stk. 4. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at foreningens administration og økonomiske anliggender varetages under hensyn til foreningens formål og de regler, der til enhver tid er gældende for foreningens ledelse og drift, herunder specielt foreningens anliggender med Aarhus Kommunes Kulturforvaltning for så vidt angår drift af bygningerne og anvendelse af lokalerne. 

stk. 5. Bestyrelsen er øverste myndighed mellem generalforsamlingerne og er ansvarlig for denne. 

stk. 6. Bestyrelsen samt foreningens ansatte nedsætter de nødvendige udvalg for foreningens drift. Kompetence og reference for disse udvalg fastsættes af bestyrelsen og foreningens ansatte. 

stk. 7. Efter bestyrelsesmøder udarbejdes referater, der er tilgængelige på foreningens kontor. 

stk. 8. Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp.

stk. 9. Bestyrelsesmedlemmerne skal ikke nødvendigvis være medlemmer af Mono, men skal have interesse i den rytmiske musik og i Monos formåls paragraffer. Dog skal bestyrelsen udgøres af en majoritet af brugerrepræsentanter.

§10. Foreningens økonomiske interesser varetages af formanden, den daglige leder samt et medlem af bestyrelsen i et forretningsudvalg. Større bankforretninger dvs. oprettelse af konti, herunder lån og kreditter og til at indgå større bindende aftaler, køb og salg af ejendom og større inventar eller væsentlige dele heraf skal forelægges den samlede bestyrelse.  Foreningens daglige leder har fuldmagt til at indgå andre aftaler, herunder nøgleaftaler med brugere af øvelokaler, køb af andet end ovennævnte, løsøre o.lign. I daglig leders fravær udpeger bestyrelsen en repræsentant til disse opgaver.

§11. Bestyrelsen kan kun anvende foreningens midler til de i §4 nævnte formål.

§12. stk. 1. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen vedrørende foreningens økonomi, dog hæfter alene foreningens formue overfor eventuelle gældsposter,  stk. 2. Bestyrelsen er forpligtet til at afslutte regnskabet før generalforsamlingen, hvor det skal foreligge skriftligt. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.  stk. 3. Foreningens regnskaber skal revideres efter almindelig god regnskabsskik.

§13. Det påhviler bestyrelsen at indkalde til generalforsamling efter ovennævnte regler. Dagsorden udformes i henhold til de indkomne forslag og de faste punkter.

Kapitel 6: ØVELOKALER

§14. Forudsætningen for at benytte øvelokalerne er, at alle brugere er medlem af Mono samt at foreningens vedtægter og de af bestyrelsen fastsatte regler for benyttelse af øvelokalerne overholdes.

§15. Alle afgørelser i sager om benyttelse og fordeling af lokalerne, herunder tvister mellem medlemmerne afgøres af kontorets ansatte. Større tvister skal dog forelægges bestyrelsen.

§16. Lokalerne kan udlejes til andre kulturelle formål end musikudøvelse. De kulturelle formål defineres af kontorets ansatte og bestyrelsen.

Kapitel 7: OPLØSNING OG FORTOLKNING

§17. Ved opløsning af foreningen kræves 3/4 majoritet af samtlige af foreningens medlemmer. Ved en sådan situation tilfalder eventuelle overskydende midler en organisation i Aarhus Kommune, med tilsvarende formål om at fremme den rytmisk musiks udfoldelsesmuligheder med vægt på at formidle egnede øvelokaler.

 

Vedtægtsændringerne er vedtaget på Generalforsamlingen d. 10.04.2015